COME AND SHINE WITH VTI
BLOGS

Mẫu launch config app Golang trong VS Code

06 tháng 2, 2021

46

Hi Vtitans, Bài này ngắn lắm, mình chỉ share cái launch config để debug app của mình thôi. Do document hơi ít ví dụ nên mình nghĩ là có ích. Đây ạ: { "version": "0.2.0", "configurations": [ { "name": "Launch Package", "type": "go", "request": "launch", "mode": "debug", "program": "${workspaceFolder}/cmd/server/", "env": {"SOME_KEY":"some_value"}, "args": ["-c", "./config.toml", "-d",…

Golint obey or not?

04 tháng 2, 2021

46

Hi Vtitans, Hôm nay mình trả lời câu hỏi "có nên sử dụng Golint" trong dự án của mình không. Mình nghĩ quyết định là dựa trên dự án, nhưng những thông tin đưa ra ở đây có giá trị tham khảo cho, ví dụ, một team đang cân nhắc việc adopt Sonarqube trên mức…

Golang where to set GO111MODULE

01 tháng 2, 2021

47

Hi Vtitans, Do Golang có bước chuyển đổi lớn về cách quản lý dependencies (từ Go 11), rất nhiều project, library, framework và đặc biệt là documentation không cập nhật hoàn chỉnh ngay được, dẫn đến nhiều khi anh em coder phải loay hoay cả tiếng đồng hồ không xong một task được estimate là…

Golang config profile với Toml

28 tháng 1, 2021

49

Hi Vtitans, Hôm nay mình lộ bí mật đen tối là đôi khi mình blog trong bực bội đó. Nguyên là thấy code kì cục mà chưa được khách cho sửa, dev nào mà chẳng ấm ức. Tuy mình không biết code, mình cũng chẳng biết golang với toml gì sất, nhưng mà đọc đoạn…